Made with love

IPAGeorgıanRoman
ɨı
ɐc
ɵo
ɪı
იიıı
ɛe
ıეეee
æa
ააaa
ʌc
ჷჷcc
ʊu
uuu
ɔo
ოოoo
ɔɪოი
ɑɹარar
ɛɹერer
ırირır
ɔrორor
ɚჷრcr
mm
nn
ŋng
pp
bb
tt
dd
kk
gg
tx
ff
vv
θth
ðdh
ss
zz
ʃx
ʒȷ
hh
ll
rr
jy
ww

UDHR, Original

all human beings are born free and equal in dignity and rights. they are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

UDHR, all vowels must be written

ol hyuumın beengz ar born free an eekwl ın dıgnıtı an rııtz. dhaa ar ındccd wıth reezın an konxıns an xud akt tordz wcn cncdhr ın c spırıt cv brcdhcrhud.

UDHR, with grave accents signifying long vowels

ol hyùmın bèngz ar born frè an èkwl ın dıgnıtı an rı̀tz. dhà ar ındc̀d wıth rèzın an konxıns an xud akt tordz wcn cncdhr ın c spırıt cv brcdhcrhud.

UDHR, georgian alphabet with accents

ოლ ჰჲუ̆მინ ბე̆ძზ არ ბორნ ჶრე̆ ან ე̆ქჳლ ინ დიგნითი ან რი̆თზ. ღა̆ არ ინდჷ̆დ ჳიხ რე̆ზინ ან ქონშინs ან შუდ აქთ თორდზ ჳჷნ ჷნჷღრ ინ ჷ სფირით ჷვ ბრჷღჷრჰუდ.