Incorpoates Cut Spelling Rules:

See https://en.wikipedia.org/wiki/Cut_Spelling

English unstressed syllables are usually pronounced with the vowel schwa /ə/, which has no standard spelling, but can be represented by any vowel letter. Writing the wrong letter in these syllables is a common error, for example, seperate for separate. Cut Spelling eliminates these vowel letters completely before approximants (/l/ and /r/) and nasals (/m/, /n/, and /ŋ/).


IPAGeorgıanRoman
ɨı
ɐə
ɵo
ɪı
ი̆í
ɛe
ıე̆
æa
ა̆
ʌə
ჷ̆ə́
ʊu
uუ̆
ɔo
ო̆
ɔɪოი
ɑɹარar
ɛɹერer
ırირır
ɔrორor
ɚr
mm
nn
ŋŋ
pp
bb
tt
dd
kk
gg
tx
ff
vv
θc
ðq
ss
zz
ʃx
ʒȷ
hh
ll
rr
jy
ww

UDHR, Traditional English Spelling

all human beings are born free and equal in dignity and rights. they are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

UDHR, Cut Spelling, Reformed

ol hyúmn béŋz ar born fré an ékwl ın dıgnıtı an ríts. qá ar ındə́d wıth rézn an konxns an xud akt tordz wən ənəqr ın ə spırıt ə brəqrhud.

UDHR, Cut Spelling, Reformed, Georgian

ოლ ჰჲუ̆მნ ბე̆ძზ არ ბორნ ჶრე̆ ან ე̆ქჳლ ინ დიგნითი ან რი̆თს. ღა̆ არ ინდჷ̆დ ჳიხ რე̆ზნ ან ქონშნს ან შუდ აქთ თორდზ ჳჷნ ჷნჷღრ ინ ჷ სფირით ჷვ ბრჷღრჰუდ.